left
right
Dorosłych
-
+
Zamknij
Wybierz

Regulamin

Przyjazd
Wyjazd
Kod rabatowy

Regulamin rezerwacji i najmu krótkoterminowego apartamentów Blue Mandarin Apartments

§ 1 Postanowienia wstępne

 • Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta oraz Usługodawcy w zakresie rezerwacji i najmu krótkoterminowego apartamentów Blue Mandarin.
 • Regulamin stanowi integralną część umowy krótkoterminowego najmu apartamentów Blue Mandarin Apartments zawieranej poprzez Stronę internetową http://bluemandarin.pl oraz zamieszczony na niej formularz rezerwacji lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, lub z wykorzystaniem portali pośredniczących przy zawieraniu umów z Usługodawcą.

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 • Usługodawca -  Maciej Wąsik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Play Media Maciej Wąsik pod adresem: Malbork, Stogi 20a, NIP: 5792033689, kontakt: info@bluemandarin.pl, +48 794 52 52 51
 • Klient - każdy podmiot, który korzysta z najmu krótkoterminowego apartamentów Blue Mandarin Apartments. Klientem może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 • Konsument - osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę w ramach Strony internetowej, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby. 
 • Przedsiębiorca - Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.
 • Strona internetowa - strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem http://bluemandarin.pl.
 • Rezerwacja - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza rezerwacji lub drogą elektroniczną i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy najmu krótkoterminowego z Usługodawcą.
 • Umowa - umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (szczególnie w ramach Strony internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin - niniejszy regulamin rezerwacji oraz najmu krótkoterminowego apartamentów Blue Mandarin Apartments.
 

§ 3 Przedmiot Umowy

 • Przedmiotem umowy jest najem krótkoterminowy apartamentu oferowanego przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej lub portali pośredniczących przy zawieraniu umów z Usługodawcą (np. AirBnb, Booking.com).
 • Usługodawca zobowiązany jest do udostępnienia Klientowi apartamentu zgodnego z opisem zawartym na Stronie internetowej lub portalu pośredniczącym przy zawieraniu umów z Usługodawcą oraz w terminie określonym w Rezerwacji, a Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny usługi określonej w Rezerwacji. 
 • Umowa obejmuje wyłącznie najem apartamentu. Usługodawca nie świadczy na rzecz Klienta żadnych dodatkowych usług, tj. w szczególności usług transportowych, turystycznych lub gastronomicznych.

§ 4 Rezerwacja

 • Rezerwacji apartamentu można dokonać:
  • a. za pomocą formularza rezerwacji, umieszczonego na Stronie internetowej http://bluemandarin.pl
  • b. drogą mailową na adres: info@bluemandarin.pl,
  • c. telefonicznie pod numerem: +48 794 52 52 51 lub
  • d. z wykorzystaniem portali pośredniczących przy zawieraniu umów z Usługodawcą (m.in. Booking.com, AirBnB).
 • Dokonanie rezerwacji przez Klienta za pośrednictwem Strony internetowej, poczty elektronicznej lub portalu pośredniczącego przy zawieraniu umów z Usługodawcą jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie Umowy o krótkoterminowy najem apartamentu pomiędzy Klientem i Usługodawcą na warunkach określonych w Regulaminie. Klient dokonuje rezerwacji poprzez wskazanie konkretnej daty rozpoczęcia pobytu i konkretnej daty zakończenia pobytu oraz wskazanie konkretnego apartamentu.
 • Liczba osób mających przebywać w apartamencie wskazywana jest przez Klienta w trakcie Rezerwacji. 
 • Usługodawca niezwłocznie potwierdzi możliwość dokonania Rezerwacji, wysyłając Klientowi wiadomość email z potwierdzeniem oraz szczegółami Rezerwacji. 
 • Klient zobowiązany jest wpłacić na podany w potwierdzeniu Rezerwacji numer konta zadatku w wysokości 50% ceny pobytu w terminie określonym w potwierdzeniu.  
 • Klient może anulować rezerwację apartamentu, kontaktując się z Usługodawcą na adres: info@bluemandarin.pl.
 • W przypadku anulowania rezerwacji w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu Usługodawca zwróci zadatek Klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy. 
 • W przypadku anulowania rezerwacji po ww. terminie Klientowi nie przysługuje zwrot Zadatku.
 • W przypadku braku anulacji rezerwacji lub anulacji w dniu rozpoczęcia pobytu lub później Klient będzie zobowiązany do uiszczenia całej opłaty za pobyt zgodnie z dokonaną Rezerwacją. 
 

§ 5 Warunki pobytu w apartamentach Blue Mandarin Apartments oraz Obowiązki Najemcy

 • Pobyt w apartamencie rozpoczyna się nie wcześniej niż o godzinie 15.00 pierwszego dnia pobytu określonego w Rezerwacji i kończy ostatniego dnia o godzinie 11.00. 
 • Wcześniejsze zameldowanie jest możliwe po uprzednim kontakcie z Usługodawcą oraz w miarę dostępności apartamentu.
 • Zameldowanie w godzinach 15.00-20.00 jest bezpłatne. Zameldowanie po godzinie 20.00 jest dodatkowo płatne i wynosi 100 zł. 
 • Wydanie apartamentu następuje na podstawie okazanego Usługodawcy lub jego pracownikowi dowodu tożsamości oraz poprzez przekazanie kluczy. 
 • Usługodawca lub jego przedstawiciel ma prawo odmówić wydania kluczy do apartamentu, w przypadku gdy Klient  znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, bądź zachowuje się w sposób agresywny. 
 • Wydanie apartamentu następuje pod warunkiem uiszczenia przez Klienta opłaty za cały pobyt.
 • Wszelkie usterki oraz braki zastane w apartamencie Klient zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie Usługodawcy w dniu rozpoczęcia pobytu. 
 • W apartamentach Blue Mandarin Apartments obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00. 
 • Usługodawca akceptuje pobyt zwierząt w apartamencie. Za szkody powstałe z winy czworonoga odpowiedzialność finansową ponosi Klient. 
 • Klient zobowiązany jest korzystać z apartamentu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, warunkami określonymi w Regulaminie oraz zasadami współżycia społecznego, w szczególności w sposób niezakłócający spokoju osób trzecich.
 • Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy i nie udostępnianie ich osobom trzecim.
 • Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient, jego goście lub zwierzę będące pod jego opieką zachowuje się w sposób zakłócający spokój lub zagrażający bezpieczeństwu osób trzecich. W takim przypadku nie jest zwracana Klientowi opłata za pobyt. 
 • W apartamentach Blue Mandarin Apartments obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia. W przypadku złamania zakazu Klient zostanie obciążony kwotą 500 zł. 
 

§ 6 Opłaty i kaucja

 • Aktualne ceny najmu krótkoterminowego apartamentów Blue Mandarin Apartments są podane na Stronie internetowej oraz na portalach pośredniczących przy zawieraniu umów z Usługodawcą.
 • Opłatę za pobyt Klient jest zobowiązany uiścić w dniu rozpoczęcia pobytu. 
 • Klient zobowiązany jest do uiszczenia tzw. opłaty klimatycznej, która wynosi 3,22 zł za osobę, za dobę.  
 • Klient zobowiązany jest do uiszczenia kaucji na poczet zniszczeń, w wysokości 500 zł. Kaucja zabezpieczona jest w formie pre-autoryzacji, na karcie płatniczej Klienta.
 • W razie stwierdzenia przez Usługodawcę uszkodzeń w apartamencie, których nie odnotowano przy wydaniu apartamentu, Klient obowiązany jest do pokrycia szkody.  Powyższe nie uniemożliwia Usługodawcy dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 • Klient ma możliwość wynajmu miejsca postojowego w hali garażowej, które jest płatne 50 zł za dobę. Miejsca przydzielane są w zależności od aktualnej dostępności. 
 • Pobyt ze zwierzęciem jest dodatkowo płatny 100 zł. 

§ 7 Odpowiedzialność
 • Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta.
 • Klient ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia w apartamencie spowodowane przez Klienta oraz osoby i zwierzęta przebywające pod jego opieką. 
 • Klient nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek Siły Wyższej.
 • Usługodawca  nie ponosi  odpowiedzialności  finansowej  względem Klienta  za zdarzenia  losowe nie  wynikające z  bezpośredniej  winy Usługodawcy. Każde takie zdarzenie powinno być natychmiast zgłaszane Usługodawcy. Za skrócenie pobytu z tego powodu należność nie zostanie zwrócona.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych do apartamentu przez Klienta lub inne osoby korzystające z apartamentu (szczególnie przedmioty wartościowe) oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek użytkowania apartamentu przez Klienta. 
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdu pozostawionego przez klienta w hali garażowej ani na zewnętrznych miejscach parkingowych.
 

§ 8 Reklamacja

 • Klientowi, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową świadczenia usług, przysługuje prawo do reklamacji i dochodzenia roszczeń z tego tytułu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Reklamację Klient powinien zgłosić Usługodawcy na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia pobytu. 
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 30 dni od dnia jej  otrzymania, a informacja o skutku jej rozpatrzenia zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej bądź adres pocztowy.
 • W przypadku uwzględnienia reklamacji Najemca otrzyma rekompensatę pieniężną w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody.
 • Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana przez Usługodawcę, a Klient będący Konsumentem nie zgadza się z tą decyzją, może zwrócić się do Powiatowego Rzecznika Konsumenta, bądź wystąpić na drogę sądową celem dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 

§ 9 Dane osobowe

 • Dane osobowe przekazywane Usługodawcy przez Klienta w ramach dokonanej Rezerwacji przetwarzane są w celu wykonania umowy najmu krótkoterminowego zawieranej na odległość za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Podanie danych osobowych (w szczególności imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej) przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę z Usługodawcą.  
 • Administratorem danych jest Usługodawca, czyli Maciej Wąsik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Play Media Maciej Wąsik pod adresem: Malbork, Stogi 20a, NIP: 5792033689, kontakt: info@bluemandarin.pl, +48 794 52 52 51.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem Polityka Prywatności
 • W dniu rozpoczęcia pobytu i przekazania kluczy do apartamentu Usługodawca lub jego przedstawiciel jest uprawniony do zażądania od Klienta okazania jego dowodu osobistego lub paszportu w celu potwierdzenia danych osobowych Klienta. 

§ 10 Postanowienia Końcowe

 • Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Usługodawcą a Klientem jest prawo polskie.
 • Klient oświadcza, że został poinformowany o treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którym w przypadku umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, konsumentowi nie przysługuje przewidziane w  art. 27 tej ustawy prawo do odstąpienia od umowa zawartej na odległość.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i sposobu świadczenia usługi, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie internetowej. 
 • Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Prawa przedsiębiorców, ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Regulamin wchodzi w życie w dniu 28.12.2022 r.

© 2024 Bluemandarin - apartamenty w trójmiescie - wszystkie prawa zastrzeżone.

from by lemonpixel booking by hotres

Zadzwoń Rezerwuj online